Veel gestelde vragen over de Regeling Agressieve Dieren

De Regeling Agressieve Dieren (RAD) is in juni 2008 ingetrokken, omdat uit een evaluatie bleek dat de regeling niet effectief was. Het aantal bijtincidenten was in 15 jaar tijd niet afgenomen en er was, ondanks het fokverbod, geen vermindering van het aantal pitbull-achtige honden.

De gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht bieden voldoende mogelijkheden om agressieve honden aan te pakken. Daarom komt er geen nieuwe regeling voor de aanpak van agressieve honden.

Wat is er veranderd door de intrekking van de RAD en het besluit om hier geen nieuwe regeling ter vervanging voor in te stellen

Onder de RAD was het verboden om honden van het type pitbull terriër te houden. Wanneer een hond van het type pitbull terriër werd aangetroffen, werd deze in beslag genomen. Na definitieve vaststelling dat het om een pitbull terriër ging, werd de hond geëuthanaseerd. Nu de regeling is ingetrokken, kunnen honden van het type pitbull terriër niet meer louter op basis van hun uiterlijke kenmerken in beslag genomen worden.

Naast de Regeling Agressieve Dieren (RAD) bestond er ook al andere regelgeving op het gebied van agressieve honden. Belangrijkste voorbeelden hiervan zijn artikel 425 van het Wetboek van Strafrecht en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de verschillende gemeentes. Op basis van deze juridische instrumenten kan opgetreden worden tegen agressieve honden. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de handhaving van artikel 425. De gemeentes zijn verantwoordelijk voor de APV's.

Waar kan ik met mijn vragen over agressieve honden terecht

Door de intrekking van de Regeling Agressieve Dieren (RAD), is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit niet meer één van de partijen die verantwoordelijk is voor het optreden tegen agressieve honden. Als u gebeten bent door een hond, of op andere wijze geconfronteerd bent met een agressieve hond, dan adviseren wij u contact op te nemen met de politie om aangifte te doen. Daarnaast kunt u met vragen het beste terecht bij de gemeente. Het staat gemeentes vrij om in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regels op te nemen omtrent het houden van honden. Zo staan in de model APV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) artikelen die het mogelijk maken een aanlijn- of muilkorfgebod op te leggen aan gevaarlijke honden. De inhoud van de APV kan per gemeente verschillen. Voor informatie over de voor uw woonplaats geldende APV, en de daarin opgenomen bepalingen met betrekking tot agressieve honden, kunt u zich het beste wenden tot de gemeente.

Wat gebeurt er met het risico-assessment dat werd voorgesteld in het voorstel voor een nieuwe regeling

Het risico-assessment zal, in samenspraak met de Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG) en de bij de totstandkoming en uitvoering betrokken gedragsdeskundigen, aangeboden worden aan de gemeentes. Daarnaast is aan het OM gevraagd of zij gebruik willen gaan maken van het risico assessment.

Hoe staat het met de groep honden die nog in opslag zaten toen de Regeling Agressieve Dieren werd ingetrokken

Op het moment dat de Regeling Agressieve Dieren (RAD) werd ingetrokken zaten er nog honden in opslag. De minister heeft toentertijd beloofd deze honden zo snel mogelijk terug te geven aan de eigenaren. Uitzondering zou gemaakt worden voor de honden die betrokken waren bij bijtincidenten of die afwijkend gedrag vertoonden. Deze honden zouden onderworpen worden aan een risico-assessment, om te beoordelen of deze honden veilig terug konden keren naar hun eigenaren, of dat zij geëuthanaseerd dienden te worden.

Het risico assessment is ondertussen bij alle betreffende honden afgenomen. De resultaten van de assessments worden op het moment door de gedragsdeskundigen verwerkt in rapportages. Op basis van deze rapportages zal het Openbaar Ministerie een beslissing over deze honden nemen.

Alle honden die direct terug mochten naar hun eigenaar zijn, daar waar de eigenaar bekend was of achterhaald kon worden, teruggeven aan de eigenaar. Honden zonder eigenaar, of honden waarvan de eigenaar niet achterhaald kon worden, worden herplaatst.

Meer informatie over de Regeling Agressieve Dieren (RAD)